Privacyverklaring Vijver-shop .

 

Versie 1. 22.06.2018

 

Onze bedrijfsgegevens:

Dit is de website van Vijver-shop.nl

Website: https://www.vijver-shop.nl
Ons vestigingsadres is Electronweg 15 A, 4706 PP Roosendaal
Ons postadres is Electronweg 15 A, 4706 PP Roosendaal
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 20098043
Ons B.T.W.-nummer is NL 8088.60.203.B01

 

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Europese AVG wetgeving en de Telecommunicatiewet.

 

Inleiding

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij gegevens van bedrijven en personen. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen hebben, bijvoorbeeld via onze website. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

 

Te verwerken persoonsgegevens

 

  • NAW-gegevens; ;
  • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers)
  • Bankrekeningnummer.

 

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om de uitvoering van Uw bestelling te kunnen verwerken of om met u te kunnen communiceren over de voortgang van het orderproces .Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:

 

  • Communicatie en informatievoorziening;
  • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verzorgen van onze dienstverlening;
  • Facturering en incasso .

 

 

Bovenstaande betekent concreet ook dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of berichten over onze diensten, als wij daarvan denken dat deze voor u van belang kunnen zijn. Het kan ook gebeuren dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen vragen.

 

 

Cookies

 

Op onze website gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Cookies helpen bijvoorbeeld door te onthouden welke producten u in uw winkelmandje stopt zodat u alle producten in 1 keer kunt bestellen en niet alle informatie steeds weer opnieuw hoeft in te voeren.

 

We hebben geen speciale relaties of partnerschappen met derden op internet.

 

Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

 

Wij en ons hosting-bedrijf waar onze website op staat, hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het onrechtmatig gebruik, om het verlies of de wijziging van informatie te voorkomen die wij ontvangen op onze website. Ons hosting bedrijf verzorgd de beveiliging van de server.

 

 

Verstrekking aan derden

 

In het kader van onze dienstverleningkunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden ( overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

 

 

 

Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting.

Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Bewaartermijnen

Wij zullenuw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt . Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 

Beveiliging

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd .

Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Indien u hier prijs op stelt, lichten wij u graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven.

 

 

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

 

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Verwerking binnen de EER

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.

 

Wijzigingen

Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

 

Tot slot

Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag.

 

Via onderstaande wegen kunt u contact met ons opnemen in verband met ons privacy beleid:

Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kunt u contact met ons opnemen via:

  • E-Mail: info@vijver-shop.nl
  • Telefoon: 0165 - 512 222
  • Brief: Electronweg 15 A4706 PP Roosendaal  

Over communicatie per e-mail:
Als u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen via hierboven vermelde contactgegevens.

 

Over communicatie per brief:
Als u ons via onze website uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld heeft.

 

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Wenst u toegang tot deze informatie, neem dan contact op met ons via hierboven vermelde contactgegevens.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze website de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te wijzigen of te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te wijzigen, neem dan contact op met ons via hierboven vermelde contactgegevens.

 

*********************************************************************************************************************************

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING

                                                                    

 

VIJVER-SHOP

Electronweg 15 A

4706 PP Oud Gastel

 

hierna te noemen: gebruiker

 

Artikel 1                Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden ;

Koper: de wederpartij van gebruiker ;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

Artikel 2               Algemeen

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3               Aanbiedingen en offertes

1.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. De overeenkomst komt tot stand zodra de gebruiker de acceptatie van het aanbod door de wederpartij schriftelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E mail.

3. Levertijden in de opdrachtbevestiging van de gebruiker zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4             Prijzen 

De prijzen op onze website zijn vermeld in € (Euro) en inclusief BTW, echter exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijsverhogingen en onder voorbehoud van type – en andere fouten.

Artikel 5                              Uitvoering van de overeenkomst

1.Wij proberen uw artikelen binnen 5 werkdagen bij u af te leveren, maar garanderen dat levering binnen 14 werkdagen zal plaatsvinden indien de door u bestelde artikelen op voorraad zijn bij onze leveranciers.

2.In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt Vijver-shop zich te aller tijden het recht voor ,om naar keuze van de klant, hetzij voor gratis nalevering te zorgen van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag.

3.Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan Vijver-shop.nl. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.

4.Vijver-shop is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

5.Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel, wij streven er naar om de afbeelding regelmatig te updaten, hier kan geen aanspraak op worden gemaakt.

 

Artikel 6               Afleveringskosten

De afleveringskosten worden separaat per product bepaald en staan vermeld op de website op het moment, dat U een product in de winkelmand wilt plaatsen. De totale verzendkosten worden eveneens per bestelling apart vermeld

Artikel 7          Betalingsmogelijkheden.

1.U ontvangt van uw bestelling een E-mail ter bevestiging. Tevens ontvangt u van Vijver-shop.nl een gespecificeerde factuur met vermelding van de BTW.

2.Vooruitbetaling.U maakt het factuurbedrag over op onze rekening: 46.32.25.651 t.n.v. Vijver-shop.nl te Roosendaal onder vermelding van het factuurnummer. Na ontvangst van uw betaling gaan wij tot levering over.

3. Ook kunt U gebruik maken van betaling middels een Ideal overschrijving per bank.

4.Ook is het mogelijk uw bestelling bij Vijver-shop.nl af te halen tegen contante betaling. U maakt hiertoe van tevoren een afspraak. Uiteraard betaalt u dan geen leveringskosten.

5. Paypal, Visa en Mastercard via Paypal, Sofort banking en MisterCash.

 

Artikel 8          Garantie

1.Vijver-shop.nl is tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Vijver-shop.nl liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

2.Uw factuur geldt tevens als garantiebewijs. Bewaar deze factuur dus goed. Zonder overleg van de factuur kunnen wij helaas niet beoordelen of het product bij Vijver-shop.nl aangekocht is. De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Vijver-shop.nl te melden. Indien de goederen met een vrachtbrief/CMR worden afgeleverd moet de schade op de CMR/Vrachtbrief worden vermeld. Indien dit niet is gebeurd kunnen wij U claim niet in behandeling nemen.

3. Uw retourzending moet van tevoren bij ons gemeld zijn.

4. De producten zijn ongebruikt en onbeschadigd en dienen in de originele verpakking door ons ontvangen te worden. Ook moet de factuur worden bijgevoegd.


Artikel 9          Herroepingrecht

De koper heeft het recht om binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling de gedane aankoop te herroepen zonder opgaaf van reden. Dit geldt niet voor producten welke gebruikt zijn, tijdschriften, voeding, vijvers, test-sets en op maat gebouwde producten zoals vijverfolie en rubberfolie. De goederen dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking met factuur geretourneerd te worden. De verzendkosten komen voor rekening van de koper. Vijver-shop.nl betaald binnen een periode van 5 werkdagen na ontvangst en controle van de retourgoederen het betaalde bedrag minus de verzendkosten terug aan de koper.

 

Artikel 10        Overmacht

Indien Vijver-shop.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van Vijver-shop.nl wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

 

Artikel 11        Aansprakelijkheid

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Vijver-shop.nl in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Vijver-shop.nl niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Vijver-shop.nl. De klant vrijwaart Vijver-shop.nl te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

De aansprakelijkheid van Vijver-shop.nl blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Vijver-shop.nl de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Vijver-shop.nl ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 12        Geschillen

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij uitsluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Vijvershop.nl en de koper mochten ontstaan.

 

 

Oud Gastel 3-11-2015